Kasulikku

15-02-2015

Standardid

ÜLDNÕUDED:
EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt
EVS 865-1:2013 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri
EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
  Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I osa
 
KÜTE JA VENTILATSIOON:
EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine
EVS-EN 12831:2003 Hoonete arvutusliku küttekoormuse arvutusmetoodika
EVS-EN 13941:2009
+A1:2010
Eelisoleeritud seotud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS 835:2014 Hoone veevärk
  Soojussõlmed. Juhised ja eeskirjad. EJKÜ. TS1/2007
EVS-EN 12792:2004 Hoonete ventilatsioon. Tähised, terminoloogia ja tingmärgid
EVS-EN 13779:2007 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele
CEN/TR 14788:2006 Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja dimensioneerimine
EVS 906:2010 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007
EVS-EN 13779:2007
/AC:2010
Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele
EVS-EN ISO 6946:2008 Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. Soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod
EVS 908-1:2010 Hoone piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutusjuhend.
Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire
EVS-EN 1745:2012 Müüritis ja müüritooted. Soojusväärtuste määramise meetodid
EVS-EN ISO 10077-1:2006/
AC:2009
Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusjuhtivuse arvutus. Osa 1: Üldosa
EVS-EN ISO 10077-2:2012 Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusläbivuse arvutus. Osa 2: Raamide numbriline arvutusmeetod
EVS-EN ISO 10211:2008 Külmasillad hoones. Soojusvood ja pinnatemperatuurid. Üldised arvutusmeetodid.
EVS-EN ISO 10456:2008 Ehitusmaterjalid ja -tooted. Soojus- ja niiskustehnilised omadused. Tabuleeritud arvutusväärtused ja deklareeritavate ning arvutusväärtuste määramise meetodid
EVS-EN ISO 13370:2008 Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse. Arvutusmeetodid
EVS-EN ISO 13793:2004 Hoonete soojuslik toimivus. Vundamentide soojuslik projekteerimine külmakergete vältimiseks
EVS-EN ISO 6946:2008 Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. Soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod
EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast
EVS 916:2012 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007
EVS 860:2015 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus
EVS 860-2:2015 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine
EVS 860-3:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 3: Katelde, kanalite ja elektrifiltrite isolatsioon. Soojusisolatsiooni teostus
EVS 860-4:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 4: Torustikud, mahutid ja seadmed. Mõõteseadmete soojusisolatsioon
EVS 860-5:2008 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine
 
TULEOHUTUS:
EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
EVS 812-4:2011 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
EVS 812-5:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus
EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
EVS 812-8:2011 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus
EVS 871:2010 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine
EVS-EN 62305-1:2011 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
EVS-EN 62305-4:2011 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid
EVS 919:2013 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid
EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
 
KORSTNAD:
EVS-EN 13384-1:2015 Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe kütteseadme teenindamiseks
EVS-EN 1443:2006 Korstnad. Üldnõuded
EVS-EN 1856-1:2009 Korstnad. Nõuded metallkorstendele. Osa 1: Korstnasüsteemi tooted
EVS-EN 1856-2:2009 Korstnad. Nõuded metallkorstnatele. Osa 2: Metallist suitsutorud ja lõõride ühendustorud
EVS-EN 15287-1:2007+A1:2010 Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutusele võtmine. Osa 1: Korstnad ruumisisese õhuvarustusega kütteseadmetele
EVS-EN 15287-2:2008 Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutuselevõtmine. Osa 2: Korstnad ruumivälise õhuvarustusega kütteseadmetele
EVS-EN 1993-3-1/NA:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-1: Tornid, mastid ja korstnad. Tornid ja mastid. Eesti standardi rahvuslik lisa
EVS-EN 1993-3-1:2006
+AC:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-1: Tornid, mastid ja korstnad. Tornid ja mastid
EVS-EN 1993-3-2/NA:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-2: Tornid, mastid ja korstnad. Korstnad. Eesti standardi rahvuslik lisa
EVS-EN 1993-3-2:2006
+NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-2: Tornid, mastid ja korstnad. Korstnad
EVS-EN 13063-1:2006
+A1:2007
Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid tahmapõlengukindlusele KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS-EN 13063-2:2005
+A1:2007
Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 2: Nõuded ja katsemeetodid märgades töötingimustes rakendamiseks KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS-EN 13063-3:2007 Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 3: Õhulõõriga korstnasüsteemidele esitatavad nõuded ja katsemeetodid
EVS-EN 1858:2009
+A1:2011
Korstnad. Komponendid. Betoonist suitsulõõri plokid. KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS-EN 13501-2:2007
+A1:2009
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid (KONSOLIDEERITUD TEKST)
Tagasi

Uudised
Meie kontori uus asukoht  Loe edasi

Tavern Peetri Toll uus katlamaja  Loe edasi

Soojust vajavad ka masinad  Loe edasi

Sõlmisime Laagri katlamaja ehitustööde lepingu  Loe edasi

Partnerid
SW EnergiaAnne VaismaGillesKalvisPST