Kasulikku

15-02-2015

Standardid

ÜLDNÕUDED:
EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt
EVS 865-1:2013 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri
EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
  Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I osa
 
KÜTE JA VENTILATSIOON:
EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine
EVS-EN 12831:2003 Hoonete arvutusliku küttekoormuse arvutusmetoodika
EVS-EN 13941:2009
+A1:2010
Eelisoleeritud seotud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS 835:2014 Hoone veevärk
  Soojussõlmed. Juhised ja eeskirjad. EJKÜ. TS1/2007
EVS-EN 12792:2004 Hoonete ventilatsioon. Tähised, terminoloogia ja tingmärgid
EVS-EN 13779:2007 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele
CEN/TR 14788:2006 Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja dimensioneerimine
EVS 906:2010 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007
EVS-EN 13779:2007
/AC:2010
Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele
EVS-EN ISO 6946:2008 Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. Soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod
EVS 908-1:2010 Hoone piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutusjuhend.
Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire
EVS-EN 1745:2012 Müüritis ja müüritooted. Soojusväärtuste määramise meetodid
EVS-EN ISO 10077-1:2006/
AC:2009
Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusjuhtivuse arvutus. Osa 1: Üldosa
EVS-EN ISO 10077-2:2012 Akende, uste ja luukide soojustehniline toimivus. Soojusläbivuse arvutus. Osa 2: Raamide numbriline arvutusmeetod
EVS-EN ISO 10211:2008 Külmasillad hoones. Soojusvood ja pinnatemperatuurid. Üldised arvutusmeetodid.
EVS-EN ISO 10456:2008 Ehitusmaterjalid ja -tooted. Soojus- ja niiskustehnilised omadused. Tabuleeritud arvutusväärtused ja deklareeritavate ning arvutusväärtuste määramise meetodid
EVS-EN ISO 13370:2008 Hoonete soojuslik toimivus. Soojuslevi pinnasesse. Arvutusmeetodid
EVS-EN ISO 13793:2004 Hoonete soojuslik toimivus. Vundamentide soojuslik projekteerimine külmakergete vältimiseks
EVS-EN ISO 6946:2008 Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid. Soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod
EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast
EVS 916:2012 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007
EVS 860:2015 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus
EVS 860-2:2015 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine
EVS 860-3:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 3: Katelde, kanalite ja elektrifiltrite isolatsioon. Soojusisolatsiooni teostus
EVS 860-4:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 4: Torustikud, mahutid ja seadmed. Mõõteseadmete soojusisolatsioon
EVS 860-5:2008 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine
 
TULEOHUTUS:
EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
EVS 812-4:2011 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
EVS 812-5:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus
EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
EVS 812-8:2011 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus
EVS 871:2010 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine
EVS-EN 62305-1:2011 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
EVS-EN 62305-4:2011 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid
EVS 919:2013 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid
EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
 
KORSTNAD:
EVS-EN 13384-1:2015 Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe kütteseadme teenindamiseks
EVS-EN 1443:2006 Korstnad. Üldnõuded
EVS-EN 1856-1:2009 Korstnad. Nõuded metallkorstendele. Osa 1: Korstnasüsteemi tooted
EVS-EN 1856-2:2009 Korstnad. Nõuded metallkorstnatele. Osa 2: Metallist suitsutorud ja lõõride ühendustorud
EVS-EN 15287-1:2007+A1:2010 Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutusele võtmine. Osa 1: Korstnad ruumisisese õhuvarustusega kütteseadmetele
EVS-EN 15287-2:2008 Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutuselevõtmine. Osa 2: Korstnad ruumivälise õhuvarustusega kütteseadmetele
EVS-EN 1993-3-1/NA:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-1: Tornid, mastid ja korstnad. Tornid ja mastid. Eesti standardi rahvuslik lisa
EVS-EN 1993-3-1:2006
+AC:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-1: Tornid, mastid ja korstnad. Tornid ja mastid
EVS-EN 1993-3-2/NA:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-2: Tornid, mastid ja korstnad. Korstnad. Eesti standardi rahvuslik lisa
EVS-EN 1993-3-2:2006
+NA:2009
Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3-2: Tornid, mastid ja korstnad. Korstnad
EVS-EN 13063-1:2006
+A1:2007
Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid tahmapõlengukindlusele KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS-EN 13063-2:2005
+A1:2007
Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 2: Nõuded ja katsemeetodid märgades töötingimustes rakendamiseks KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS-EN 13063-3:2007 Korstnad. Savi/keraamiliste suitsutorudega korstnasüsteemid. Osa 3: Õhulõõriga korstnasüsteemidele esitatavad nõuded ja katsemeetodid
EVS-EN 1858:2009
+A1:2011
Korstnad. Komponendid. Betoonist suitsulõõri plokid. KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS-EN 13501-2:2007
+A1:2009
Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid (KONSOLIDEERITUD TEKST)
Tagasi

Küsitlus
Kuidas avastasid meid?

Vaata tulemusi
Partnerid
Rapla MetallSW EnergiaAnne VaismaGillesKalvisPST