Kasulikku

15-02-2015

Seadused ja määrused


Ehitusseadustik
Ehitustööde riigihanke piirmäära ületavate ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskiri

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sälitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele esitamisele esitatavad nõuded

Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile

Omanikujärelvalve tegemise kord

Majandustegevuse registris ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevusala täpse liigituse loetelu

Nõuded ehitusprojektile

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning nende teatiste ja taotluste esitamise kord

Toote nõuetele vastavuse seadus

Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kordSeadme ohutuse seadus

Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele

Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelvaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded

Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise nõuded

Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele

Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded

Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord

Plahvatusohutsoonide määramise nõudedTuleohutuse seadus

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded

Küttesüsteemi puhastamise nõuded

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiuleMõõteseadus

Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis

Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad

Mõõtemahutite nimimahu väärtused ja nimimahu lubatud hälbed ning mõõtemahutite märgistamise nõuded ja mahu kontrollimise kordKaugkütteseadus

Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord

Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord

Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodikaVälisõhu kaitse seadus

Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba

Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded

Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu

Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid

Taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord

Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kordMaagaasi seadus

Gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise metoodika
Ebaseaduslikult kasutatud maagaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise põhimõtted 

Energiatõhususe miinumumnõuded

Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõuded

Elamu energiaauditile esitatavad nõuded

Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kord
Tagasi

Küsitlus
Kuidas avastasid meid?

Vaata tulemusi
Partnerid
Rapla MetallSW EnergiaAnne VaismaGillesKalvisPST